Disclaimer

PLEASE NOTE: The below disclaimer will be translated soon:

 

Algemene Voorwaarden werknemerhelpsdesk.nl Website

© 2016 werknemerhelpdesk.nl™, Berkel en Rodenrijs, Nederland

Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van werknemerhelpdesk.nl™ is het niet toegestaan, informatie in brede zin, zoals beeldmateriaal, vormgeving, iconen en foto’s en/of berichten, die via de Website en Portal werknemerhelpdesk.nl™ wordt aangeboden en ontsloten, op enigerlei wijze te verspreiden, te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken.

De Algemene Voorwaarden werknemerhelpdesk.nl™ Website bestaat uit drie onderdelen: (A) Gebruiksvoorwaarden Website, (B) Gebruiksvoorwaarden Helpdesk – Portal werknemerhelpdesk.nl™ en (C) Privacyvoorwaarden Website. Op de (afzonderlijke) diensten van werknemerhelpdesk.nl™ zijn de Algemene Voorwaarden werknemerhelpdesk.nl™ van toepassing, alsook overeenkomsten.

Zowel een onderdeel van als de Algemene Voorwaarden werknemerhelpdesk.nl™ Website kunnen worden gewijzigd. De actuele versie is eenvoudig online raadpleegbaar via een Website. Wanneer de Gebruiker of de Werknemer na wijziging gebruik blijft maken van de Website, wordt hij geacht met de Algemene Voorwaarden werknemerhelpdesk.nl™ Website akkoord te gaan en deze onherroepelijk te aanvaarden.

De Algemene Voorwaarden werknemerhelpdesk.nl™ Website alsook ieder gebruik van een Website worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De rechter te Rotterdam is ter zake exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit het gebruik van deze voorwaarden.

 

1. GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden Website (hierna: ‘Gebruiksvoorwaarden’). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website werknemerhelpdesk.nl™ (hierna: ‘Website’). Door het gebruik van een Website wordt de gebruiker (hierna: ‘Gebruiker’) geacht met de Gebruiksvoorwaarden akkoord te gaan en deze onherroepelijk te aanvaarden.

Zorgvuldigheid

De Gebruiker zal zich telkens gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig handelend Internet-gebruiker mag worden verwacht. De Gebruiker zal zich onder meer onthouden van ieder gedrag waarbij werknemerhelpdesk.nl™, de Gebruiker of een derde hinder kunnen ondervinden of ondervinden, dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan de Website, ICT-systemen, gegevens, en zaken en goederen van werknemerhelpdesk.nl™ ons, de Gebruiker of een derde. In het bijzonder zal de Gebruiker geen juridische regels en voorschriften (zoals onder meer vastgelegd in wet- en regelgeving, algemene voorwaarden en contracten of door de rechter gesteld) overtreden bij het gebruik van een Website.

Informatievoorziening

Alle informatie op een Website, waaronder teksten en beeldmateriaal, is met veel aandacht en zorg samengesteld. Informatie kan echter na verloop van tijd verouderen. Fouten bij de productie van een Website zijn eveneens niet uit te sluiten. Aan de informatie op een Website kan dan ook géén rechten worden ontleend. Een Website kan daarnaast hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden. Het opnemen van deze links op een Website impliceert op geen enkele wijze goedkeuring van de inhoud van websites of pagina’s van derden waar naar verwezen wordt.

Aansprakelijkheid werknemerhelpdesk.nl™

werknemerhelpdesk.nl™ is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ontstaan bij de Gebruiker of een derde en die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van een Website, bijvoorbeeld door middel van onze informatievoorziening en de gebruikte technologie, inclusief de onmogelijkheid om een Website te kunnen ontsluiten. Een Website is niet foutloos en werkt niet zonder onderbreking. Onder gebruik van een Website wordt in het kader van deze aansprakelijkheidsregeling mede verstaan: ieder (on)geautoriseerd, (on)rechtmatig of legaal of wederrechtelijk gebruik door de Gebruiker of een derde. werknemerhelpdesk.nl™ sluit aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van het gebruik of niet gebruik van een Website, geheel uit.

Aansprakelijkheid Gebruiker

Wanneer de Gebruiker niet in overeenstemming met het recht en deze Gebruiksvoorwaarden handelt, behouden wij ons het recht voor de Gebruiker van de Website te weren en andere maatregelen te nemen, zoals het verhalen van schade op de Gebruiker.

 

2. GEBRUIKSVOORWAARDEN werknemerhelpdesk.nl™ – Helpdesk – Portal

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden werknemerhelpdesk.nl™ – Helpdesk – Portal, die van toepassing zijn op het gebruik van de helpdesk – portal werknemerhelpdesk.nl™, met aanvullende functionaliteiten. Door het gebruik van werknemerhelpdesk.nl™ wordt een werknemer (hierna samen: ‘Werknemer)  geacht met de Gebruiksvoorwaarden akkoord te gaan en deze onherroepelijk te aanvaarden.

Informatievoorziening Werknemer

De Werknemer behoort altijd juiste, actuele en volledige informatie tijdig te verschaffen en is hiervoor verantwoordelijk. Dat betekent onder meer dat wijzigingen onverwijld moeten worden doorgegeven. Wanneer de Werknemer in strijd met dit voorschrift handelt, behouden wij ons het recht voor de Werknemer de toegang tot de Helpdesk – Portal werknemerhelpdesk.nl™ of de Website als geheel, te ontzeggen.

Vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid

werknemerhelpdesk.nl™ verstrekt de Werknemer een wachtwoord en gebruikersnaam voor toegang tot de Helpdesk – Portal werknemerhelpdesk.nl™. Beiden zijn gekoppeld aan de organisatie van de Werknemer, vertrouwelijk van aard en niet overdraagbaar buiten de organisatie van de Werknemer. De Werknemer is verplicht het wachtwoord en de gebruikersnaam vertrouwelijk te behandelen en is geheel verantwoordelijk voor alle handelingen die worden uitgevoerd met gebruik van het wachtwoord en/of gebruikersnaam. De Werknemer is verplicht werknemerhelpdesk.nl™ ieder ongeautoriseerd, onrechtmatig of illegaal gebruik van zijn account, of vermoeden daarvan, onverwijld te melden. De Werknemer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en het beheer van de aangemaakte gebruikers(namen) en/of wachtwoorden, waaronder werknemerhelpdesk.nl™ mede verstaat het blokkeren van gebruikers(namen) en/of wachtwoorden bij (vermeend) misbruik en bij beëindiging van de arbeidsrelatie.

werknemerhelpdesk.nl™ is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ontstaan bij de Werknemer of een derde en die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Portal werknemerhelpdesk.nl™, welke niet foutloos is en niet zonder onderbreking werkt. Onder gebruik van de Portal werknemerhelpdesk.nl™ wordt in het kader van deze aansprakelijkheidsregeling mede verstaan: ieder (on)geautoriseerd, (on)rechtmatig of legaal of wederrechtelijk gebruik door de Gebruiker of een derde. werknemerhelpdesk.nl™ sluit aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van het gebruik of niet gebruik van een Website, geheel uit.

 

3. PRIVACYVOORWAARDEN

Dit zijn de Privacyvoorwaarden Websites, die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens van een Gebruiker en een Werknemer met betrekking tot het gebruik van de Website en de Helpdesk – Portal werknemerhelpdesk.nl™. (Voor andere vormen van gegevensverwerking gelden er binnen werknemerhelpdesk.nl™ andere voorwaarden). Door het gebruik van de Website en de Helpdesk – Portal werknemerhelpdesk.nl™ wordt de Gebruiker en de Werknemer geacht met de Privacy voorwaarden Website akkoord te gaan en deze onherroepelijk te aanvaarden.

Toestemming

werknemerhelpdesk.nl™ levert diensten in de zakelijke markt en verwerken persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voorschrijft. Om diensten te kunnen afnemen, is het verstrekken van persoonsgegevens een onvermijdelijke voorwaarde voor het uitvoeren van de betreffende dienst. Voor zover wettelijk verplicht, geven de Gebruiker en de Werknemer werknemerhelpdesk.nl™ expliciet toestemming voor de verwerking persoonsgegevens door middel van het gebruik van de Website, respectievelijk de Helpdesk – Portal werknemerhelpdesk.nl™.

Doeleinden verwerking

Wij verwerken via de Website en de Helpdesk – Portal werknemerhelpdesk.nl™ persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met de werkgever en/of werknemer;
  2. de verzorging van informatievoorziening, inclusief bijvoorbeeld het sturen van een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere elektronisch bericht;
  3. het gericht doen van een aanbieding, bijvoorbeeld via e-mail of telefonisch;
  4. het leveren van een dienst, inclusief het aanpassen van een dienst aan de behoeftes en wensen van de Werknemer;
  5. de Werknemer de gelegenheid te bieden informatie te delen op een Website;
  6. het gebruik van een Website, inclusief de bijbehorende technologie, te analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen, mede om misbruik en fraude tegen te gaan;
  7. het uitvoeren van marktonderzoek en ten behoeve product- en dienstontwikkeling samenstellen van managementinformatie, alsook voor het bepalen van strategie;
  8. in het kader van nakoming van wet- en regelgeving, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van controles, waaronder financiële.

Wij bewaren persoonsgegevens in beginsel zolang als dat in redelijkheid zinvol is voor bovengenoemde doeleinden en om te voldoen aan wettelijke en fiscale bewaarverplichtingen.

 Delen en verstrekken van persoonsgegevens

In bijzondere omstandigheden stelt werknemerhelpdesk.nl™ zonder toestemming persoonsgegevens van een Gebruiker of een Werknemer ter beschikking aan een derde, bijvoorbeeld in geval van een rechtmatig verzoek van een daartoe bevoegde autoriteit. Wij stellen, voor zover noodzakelijk, tevens persoonsgegevens zonder toestemming ter beschikking in het kader van het opsporen of voorkomen van schade of fraude alsook in het kader de veiligheid van ons netwerk en om onze diensten te kunnen garanderen. Tevens behouden wij ons het recht voor persoonsgegevens aan bewerkers, die in onze opdracht, diensten (mede) leveren, te verstrekken voor zover dat vereist is voor het uitvoeren van de levering.

Beveiligingsmaatregelen

Conform de verplichting van de Wet bescherming persoonsgegevens spant werknemerhelpdesk.nl™ zich  genoegzaam in een adequaat beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te handhaven, dat gelet op de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.